พิธีเปิดศูนย์สุขใจคาเฟ่ Happy Place Center

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิด ศูนย์สุขใจคาเฟ่ Happy Place Center เพื่อให้บริการด้านการดูแล เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต สังคมและอารมณ์สำหรับนิสิต ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาวะของนิสิต ร่วมกับภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารบริการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]