พิธีลงนามการวิจัยและพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน สร้างความรู้ ความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]