พิธีลงนามขยายโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สู่ภูมิภาค

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ในเครือข่าย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เพื่อขยายโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สู่ภูมิภาค ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของอาเซียนและของโลกภายในปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร Innovation Cluster 2 เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปทุมธานี

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]