การเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

 

 

 

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) ซึ่งประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่มหาวิทยาลัยที่จะอยู่ในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดความกระจ่างในบทบาทของกระทรวงฯ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย และสามารถร่วมมือกันในเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคน งานวิจัยและผลงานนวัตกรรมร่วมกันอย่างมีประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในการเสวนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]