ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

 

ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มก.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 5 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]