ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และร่วมลงนามในบันทึกความตกลงเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กับ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]