กันยายน 2560
1 กันยายน 2560 สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2560
2 กันยายน 2560 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560
5 กันยายน 2560 แถลงข่าวการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 (TGDA 2018)
8 กันยายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงาน
8 กันยายน 2560 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
8 กันยายน 2560

พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (KU International Hub)

11 กันยายน 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการครบรอบ 15 ปี สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
11 กันยายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง
11 กันยายน 2560 มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหาร มก.ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
12 กันยายน 2560 แถลงข่าวงานวิจัยด้านไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
14 กันยายน 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
14 กันยายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ APSA
18 กันยายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชั่น
21 กันยายน 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
21 กันยายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบสังคมไร้เงินสด ระหว่าง มก.-ธนาคารไทยพาณิชย์
22 กันยายน 2560 งานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง 2560"
26 กันยายน 2560

มก.รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 4 ด้าน (website, e-mail, DNS, DNSSEC)

28 กันยายน 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
28 กันยายน 2560 กิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย”
28 กันยายน 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์
30 กันยายน 2560 พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]