พิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงาน

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงาน เพื่อใช้ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม ประสานกับเกษตรกรและชุมชน เพื่อคัดเลือกและจัดหาพันธุ์พืชพลังงานที่เหมาะสม เป็นต้นแบบในการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการ และบริหารจัดการพื้นที่ในการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]