มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหาร มก.ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1.ผศ.วิมล รอดเพ็ชร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

2.ศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

3.รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

4.นางสุปราณี สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

5.นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]