โครงการสัมมนาเชิงวิชาการครบรอบ 15 ปี สำนักงานประกันคุณภาพ มก.

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครบรอบ 15 ปี สำนักงานประกันคุณภาพ มก. เรื่อง แผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปี กับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]