แถลงข่าวงานวิจัยด้านไม้โตเร็วและพืชพลังงาน

 

 

 

 

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวงานวิจัยด้านไม้โตเร็วและพืชพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]