สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์

 

 

 

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และเปิดการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]