พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศและเหรียญเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตเกียรตินิยมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละคณะทุกวิทยาเขต บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]