กันยายน 2561
4 กันยายน 2561

พิธีลงนามความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย

6 กันยายน 2561 การบรรยายธรรม เรื่อง "ปฐมธรรมจากพุทธวจน เพื่อการดำเนินชีวิต"
8 กันยายน 2561 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561
10 กันยายน 2561 บรรยายพิเศษ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณภาครัฐ
10 กันยายน 2561 มอบโล่ขอบคุณให้แก่ผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
12 กันยายน 2561 สัมมนา การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
12 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร มก.ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
12 กันยายน 2561 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ
13 กันยายน 2561 สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”
15 กันยายน 2561 พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
21 กันยายน 2561 งานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง'61"
25 กันยายน 2561 วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มก. ครั้งที่ 16
28 กันยายน 2561 งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]