มก.รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น จาก สปส.

 

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบในการชำนะเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น จากนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) จังหวัดนนทบุรี

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]