มอบโล่แสดงความขอบคุณผู้บริหาร

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่แสดงความขอบคุณผู้บริหารที่ได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระ แก่ ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และผู้บริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ แก่ นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย ผู้อำนวยการกองคลัง และ น.ส.ยุพา วงษ์อุบล ผู้อำนวยการกองแผนงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]