พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ภารดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ในระดับที่สูงขึ้นของทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]