พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มก.กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของรัฐ โดยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการจัดการ เรียนรู้ของครูประจำผ่านการปฏิบัติจริง การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของตนเอง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]