พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มก. กับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่นี

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮารด์ดิสก์ไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ประเทศไทย) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]