ตุลาคม 2561
2 ตุลาคม 2561 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย “อาหารเปียกสำหรับแมวโต”
8 ตุลาคม 2561 พิธีมอบรางวัลโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ซีซั่น 2
8 ตุลาคม 2561 มอบโล่ขอบคุณผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
10 ตุลาคม 2561 ต้อนรับผู้อำนวยการ IFPRI
12 ตุลาคม 2561 พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
21-25 ตุลาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
29 ตุลาคม 2561 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
29 ตุลาคม 2561 แถลงข่าวความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มก.
31 ตุลาคม 2561

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

31 ตุลาคม 2561 สัมมนาเรื่อง การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
31 ตุลาคม 2561 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก. กับ University of Coimbra
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]