มอบโล่ขอบคุณผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่ขอบคุณผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย
1.  ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
3.ดร.ศิริลักษณ์  ประสันแพงศรี  คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
4.อาจารย์พัสกร องอาจ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]