พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 15,325 ราย ในวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.นายลักษณ์ วจนานวัช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) คณะกษตร

2.นายพินิจ กังวานกิจ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะประมง

3.ดร.รอยล จิตรดอน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์

4.รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5. Professor Serge MARAND ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

6.นายประภาส เตมียบุตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 
 
- 21 ตค.61 - 22 ตค.61 - 23 ตค.61 - 24 ตค.61 - 25 ตค.61 -
[Back]