ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก. กับ University of Coimbra

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ Dr.Antonio J.Figueiredo ,Director/Dean, Faculty of Sports Sciences and Physical Education ,University of Coimbra ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]