เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย”

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย” เพื่อร่วมกันหาทางออกสำหรับเกษตรกรไทย หลังจากภาครัฐมีนโยบายยกเลิกการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช อันได้แก่สารพาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]