การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563

 

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและบริหารงบประมาณได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]