พฤศจิกายน 2560
1 พฤศจิกายน 2560 พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือ Chino - Thai Academic Center
2 พฤศจิกายน 2560 พิธีเปิดการใช้งานจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike First Ride in KU
2 พฤศจิกายน 2560 พิธีรับมอบอุปกรณ์ Industrial Automation Demo, Short Throw Projector และ Novo Connect
9 พฤศจิกายน 2560 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
9 พฤศจิกายน 2560 พิธีรับมอบเงินสนับสนุน
9 พฤศจิกายน 2560 พิธีมอบโล่ขอบคุณและมอบประกาศเชิดชูเกียรติ
14 พฤศจิกายน 2560 แถลงข่าวเปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย”
15 พฤศจิกายน 2560 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2559
15 พฤศจิกายน 2560

สัมมนาเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

20 - 24 พฤศจิกายน 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
27 พฤศจิกายน 2560 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559
28 พฤศจิกายน 2560 พิธีเปิดห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
28 พฤศจิกายน 2560 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและรับทุนสนับสนุนการวิจัย
29 พฤศจิกายน 2560 การแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไรซ์เบอร์รี่
29 พฤศจิกายน 2560 วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจำปี 2560
30 พฤศจิกายน 2560 พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
30 พฤศจิกายน 2560 งานฉลองบัณฑิตใหม่ โครงการดำเนินการจัดการศึกษานิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]