พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562 พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
6 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2561
7 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มก.กับ Institute of Technology of Cambodia
8 พฤศจิกายน 2562 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2562
11 พฤศจิกายน 2562 การประชุมมดโลก World Ant Forum Bangkok 2019
11 พฤศจิกายน 2562 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6
11 พฤศจิกายน 2562

มอบเงินจัดตั้งกองทุนให้แก่นิสิตที่เป็นบุตรเกษตรกร

11 พฤศจิกายน 2562

มอบโล่แสดงความขอบคุณผู้บริหารที่พ้นวาระ

12 พฤศจิกายน 2562 การรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน มก.ประจำปีการศึกษา 2561
13 พฤศจิกายน 2562 มอบเงินสมทบกองทุนคุณพระช่วงเกษตรศิลปการและคุณหญิงฯ
14 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2562 มก. ออกร้านจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย
19 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามระหว่าง มก.กับ University of St. La Salle และ Victorias Milling Company, Inc.
20 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามความร่วมมือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
20 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามระหว่าง มก.กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)
21 พฤศจิกายน 2562 มอบโอวาทนิสิตนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2562 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2562 มก.
25 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ “การพัฒนาเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ”
28 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
29 พฤศจิกายน 2562 วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด ประจำปี 2562
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง] 
HOME