พิธีมอบโล่ขอบคุณและมอบประกาศเชิดชูเกียรติ

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ขอบคุณให้แก่ผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]