รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]