สัมมนาเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]