พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 15,865 ราย ในวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ราย ได้แก่ รศ.โกศล เจริญสม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กีฏวิทยา) ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การประมง) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) นายอภัย จันทนจุลกะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) ศ.ดร.ดอน คู ลี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) นายเชาวลิต สาดสมัย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารและพัฒนาสังคม) นายพิชัย เจริญธรรมรักษา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชไร่)

 
 
- 20 พย.60 - 21 พย.60 - 22 พย.60 - 23 พย.60 - 24 พย.60 -
[Back]