การแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไรซ์เบอร์รี่

 

 

 

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทสยามออร์แกนิค จำกัด และบริษัทแจสเบอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]