งานฉลองบัณฑิตใหม่ โครงการดำเนินการจัดการศึกษานิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 

 

 

ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ โครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนนทรี 1 อาคารเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]