ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเดินทางมาทำการเยี่ยมชมและทำการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]