พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิงานวิจัย “สแนคจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน”

 

 

 

ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนางสาวสุภา สกุลศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฟร์เอฟ อะโกร จำกัด ในบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สแนคจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน” ซึ่งเป็นผลงานของนายวรพล เพ็งพินิจ นักวิจัยสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]