การสัมมนา “ KU 4.0 Smart U Smart Life ”

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ KU 4.0 Smart U Smart Life ” เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ มก. สู่ KU 4.0 อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]