ธันวาคม 2561
3 ธันวาคม 2561 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับ มก.
4 ธันวาคม 2561 พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ
7 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียว
7 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 12
11 ธันวาคม 2561 โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ดินปุ๋ยกับการเกษตรยั่งยืน
11 ธันวาคม 2561 พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรตินิสิต และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ KM Awards
12 ธันวาคม 2561 โครงการสัมมนา ตลาดนัดงานวิจัยการจัดการกีฬา มก.
12 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว
13 ธันวาคม 2561 การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 39 ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตของสัตว์ป่าไทย
17 ธันวาคม 2561 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2
18 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ปีที่ 26
19 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม (INALCO-KU RILC Centre)
20 ธันวาคม 2561 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤติอ่าวไทย รวมใจแก้ไข มุ่งไป SDGs”
20 ธันวาคม 2561 เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5 ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”
21 ธันวาคม 2561 การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”
24 ธันวาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
28 ธันวาคม 2561 งานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]