การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤติอ่าวไทย รวมใจแก้ไข มุ่งไป SDGs”

 

 

 

พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤติอ่าวไทย รวมใจแก้ไข มุ่งไป SDGs” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

               
การเสวนาครั้งนี้จัดโดย คณะประมง มก.ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่า มก. บัณฑิตวิทยาลัย กรมประมง และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี พ.ศ. 2558 ที่องค์การสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดขึ้น

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]