เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5 ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”

 

 

 

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU FIRST) โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5 : ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยผู้ผลิตจำเป็นต้องทราบมาตรฐานที่นำมาใช้ควบคุมกระบวนการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิต เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]