การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”

 

 

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 เรื่อง “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.ขวัญใจ  โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีองค์กรพันธมิตร มีหัวข้อสำคัญในการประชุม 3 แนวทาง คือ การปฏิรูปนโยบายของรัฐเกี่ยวกับข้าวและชาวนา การปฏิรูประบบการผลิตข้าว และการปฏิรูประบบวิจัยข้าว ภายใต้คำถามที่ว่า ทำไมจึงต้องปฏิรูป จะปฏิรูปอะไร และจะปฏิรูปอย่างไร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]