มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี

 
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
1. นายทิตย์ ล้านสม ตำแหน่งช่างไม้ ช 2 สังกัดกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
2. นางสาวปทิดา รัตนอารีกุล ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ สังกัดสถานพยาบาล
3. นางสุชีรา จรรยามั่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สังกัดกองแผนงาน
4. นางสาวยุวดี คิดเห็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพย์สิน
5. นายวีระ รักษาอยู่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพย์สิน
6. นายประจวบ เทียมญาติ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]