การประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2562 “ การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ”

 
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2562 “ การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ข้าวไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมี ดร.จงรัก วัฃรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ การประชุมดังกล่าวจัดโดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรพันธมิตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]