โครงการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย และหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]