..
.
กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขนาด 8หน้ายก จำนวน 180 หน้า ราคา 150 บาท

แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร

ผู้แต่ง อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ขนาด 8หน้ายก จำนวน 380 หน้า ราคา 300 บาท

     
     
   
ซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ มก. โทร 0-2579-9596 http://kubook.ku.ac.th
   
 
 
   
 
       
 
[Home]
[Back]