กุมภาพันธ์ 2553
2 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 67 ป
2 กุมภาพันธ์ 2553 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัยและงานเกษตรแฟร์
3 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 “ฟื้นเศรษฐกิจชาติ เกษตรศาสตร์กู้วิกฤติ พิชิตโลกร้อน”
3 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ จากงานเกษตรแฟร์ 53
5 กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม”
10 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีมอบงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต
11 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2010
16 กุมภาพันธ์ 2553 การสัมมนา เรื่อง การลดขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
18 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมวิจัยและพัฒนาด้านข้าว
20 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการสัมมนา“การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน” รุ่นที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2553 การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ“ คีตนนทรี ใต้ร่มพระบารมี ”
22 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ สถาบัน และสำนัก
22 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.-ม.โกเบ-ม.เคียวชู
23 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัทไอเอ็มซี อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
26 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงบรรยายพิเศษ“ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพิษของสารเคมี”
26 กุมภาพันธ์ 2553 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 “การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
28 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีทำบุญวันมาฆบูชา
   
   
   
   
 
[Home]