สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จทรงบรรยายพิเศษ
 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษหัวข้อ “ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพิษของสารเคมี” แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณาจารย์และนิสิตเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]