กันยายน 2562
2 กันยายน 2562 การประชุมวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019
3 กันยายน 2562 มก.รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น จาก สปส.
5 กันยายน 2562 แถลงข่าว “การท่องเที่ยวสัตว์ป่า บนฐานงานวิจัย ความจริง ไม่อิงดราม่า”
6 กันยายน 2562 การประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 21
6 กันยายน 2562 โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี 2562
6 กันยายน 2562 แถลงข่าวความคืบหน้างานวิจัยสกัดสารบริสุทธ์จากกัญชาทางเภสัชวิทยา
9 กันยายน 2562 มอบโล่แสดงความขอบคุณผู้บริหาร
10 กันยายน 2562 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
11 กันยายน 2562 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2562
12 กันยายน 2562 การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นอธิการบดี มก.
13 กันยายน 2562 การประชุมคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
13 กันยายน 2562 การประชุมเสวนา กว่า 2 ทศวรรษกับการพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย
13 กันยายน 2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกยุคดิจิทัล”
14 กันยายน 2562 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562
15 กันยายน 2562 พิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มก .ประจำปี พ.ศ.2562
17 กันยายน 2562 สัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
18 กันยายน 2562 แถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ KU RUN 1 วิ่งลั่นทุ่ง
19 กันยายน 2562 วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาผู้บริหาร มก. ครั้งที่ 17
19 กันยายน 2562 เสวนาวิชาการ เรื่อง วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย
19 กันยายน 2562 มก.เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพอดีตประธานองคมนตรี
20 กันยายน 2562 กตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 62”
23 กันยายน 2562 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มก.กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
23 กันยายน 2562 อุปนายกสภา มก.มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง] 
HOME