มก. จัดค่าย ต้อนรับเยาวชนช่วงปิดเทอม

 

  ......มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดค่าย “เกษตรศาสตร์ซัมเมอร์แคมป์” เพื่อให้เยาวชน อายุระหว่าง 11 – 17 ปี ได้มีกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน และได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ค่าย ได้แก่
....1.ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษมุ่งอาเซียน รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 6 – 11 เมษายน 2556 รับเยาวชนอายุระหว่าง 11 – 13 ปี จำนวน 125 คน โดยเยาวชนจะได้รับการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมประเพณีอาเซียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการติดต่อสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน
  ....2.ค่ายเยาวชนยุวขจีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 22 -26 เมษายน 2556 รับเยาวชนอายุระหว่าง 11 – 13 ปี จำนวน 150 คน โดยเป็นค่ายกิจกรรมเพื่อปลูกฝังแนวความคิดให้เยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักความสนุกสนาน กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ของเยาวชนและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม
 

....3.ค่ายเยาวชนศิลปการถ่ายภาพ รุ่นที่ 9 จัดระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2556 รับเยาวชนอายุระหว่าง 11 – 17 ปี จำนวน 100 คน เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมให้เยาวชนรักการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการผสมผสานให้เกิดภาพที่น่าสนใจ และ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการจัดค่ายที่ผ่านมาเยาวชนสามารถนำความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ ไปใช้ในการสอบตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันศึกษาชั้นนำของรัฐได้จำนวนมาก 

  ....ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร 034 – 281 -651 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.naetc.eto.kps.ac.th
 
 
 
 

 ( นางผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์ี )
.ประชาสัมพันธ์ มก.
6 มีนาคม 2556

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]